Fietsen Patrik GCV - Privacy Beleid

Pierstraat 109 2840 Reet Antwerpen ,België

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16- Geschillen

Artikel 17- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst

  : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 • Bedenktijd

  : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Consument

  : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 • Dag

  : kalenderdag;

 • Digitale inhoud

  : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 • Duurovereenkomst

  : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 • Duurzame gegevensdrager

  : elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht

  : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Ondernemer

  : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand

  : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Modelformulier voor herroeping

  : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 • Techniek voor communicatie op afstand

  : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Fietsen patrik gcv

pierstraat 10 , 2840 reet

Telefoonnummer: 0475/466863  di-vr 13-18.0  zaterdag 10-17.30

E-mailadres: fietsenpatrik@telenet.be

KvK-nummer:

Btw-identificatienummer: be0686807807

Artikel 3 -

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 -

Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 -

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 -

Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 7

 • dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 7 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 -

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 -

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.

  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 -

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 -

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan

  een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 -

De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 -

Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 -

Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 -

Betaling

 • Betaling van goederen dient te gebeuren bij de bestelling op de website via bancontact ( enkel voor online bestellingen)

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 -

Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwa

  me tijd na

  dat de consument de gebreken heeft geconstateerd

  , volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 -

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend belgisch recht van toepassing.( rechtbank woonplaats ondernemer)

Artikel 17 -

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:               [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Inleiding

Fietsen Patrik GCV verzamelt en bewerkt uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Dit beleidsdocument voorziet u van informatie ten aanzien van onze verplichtingen en uw rechten in navolging van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Fietsen patrik gcv’s geregistreerde vestigingsplaats is Pierstraat 109 2840 Reet Antwerpen ,België.

style="font-size:12.0pt; ">Informatie die we van u verzamelen

De informatie die u ons verschaft kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw naam, email adres, postadres, telefoonnummer, eigendomsgegevens en andere persoonlijke bijzonderheden.

We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden, zoals locatie, IP adres, type browser, besturingssysteem en andere bijzonderheden met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt.

style="font-size:12.0pt; ">Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening aan u. Wanneer u daartoe toestemming verleent kunnen wij uw informatie ook gebruiken voor het sturen van reclameaanbiedingen en marketing. Het staat u vrij om deze toestemming op ieder willekeurig moment in te trekken.

Wij respecteren uw privacy altijd. Uw informatie zal nooit bekend worden gemaakt aan of gedeeld met anderen zonder uw toestemming, tenzij de wet ons daar toe verplicht.

style="font-size:12.0pt; ">Het delen of bekendmaken van uw persoonsgegevens

Terwijl wij uw gegevens nooit bekend zullen maken aan of delen met anderen zonder uw toestemming, maken wij voor de gegevensverwerking ten behoeve van onze dienstverlening gebruik van derde partijen; deze bedrijven zullen uw informatie verwerken of opslaan voor ons.

Wij maken gebruik van derde partijen om uw gegevens te verwerken voor web hosting, email, analyses, interactie op sociale netwerken, facturatie en betalingen.

Wij zorgen ervoor dat alle gegevensverwerkers die ten behoeve van ons handelen dat doen in overeenstemming met dit privacy beleid.

style="font-size:12.0pt; ">Uw rechten

Volgens de GDPR heeft u het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Fietsen Patrik GCV over u verwerkt.

U kunt ons om informatie vragen over -

 • De persoonsgegevens die we over u hebben
 • De desbetreffende categorieën van persoonsgegevens
 • De doeleinden van de verwerking
 • Bijzonderheden met betrekking tot degene aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt of verstrekt zullen worden
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
 • Indien we de gegevens niet direct van u hebben verkregen, informatie over de bron

U kunt ons ook het volgende vragen -

 • Dat we onvolledige of onjuiste gegevens over u bijwerken
 • Vragen dat we uw persoonsgegevens verwijderen in overeenstemming met GDPR

U kunt ons verzoeken om uw rechten te respecteren door contact met ons op te nemen in Fietsen Patrik GCV, Pierstraat 109 2840 Reet Antwerpen ,België. U kunt ons ook emailen op info@fietsenpatrik.com

Om te waarborgen dat uw gegevens beschermd worden zullen wij, wanneer wij een verzoek van u ontvangen om uw rechten te respecteren, u vragen om uw identiteit aan te tonen voordat wij aan uw verzoek tegemoet komen.

style="font-size:12.0pt; ">Internationale Transfers

De meeste gegevens worden binnen de EU verwerkt, desalniettemin kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens door een derde partij waarmee wij in de VS samenwerken worden verwerkt.

Waar deze transacties plaatsvinden zullen wij altijd dezelfde hoge beveiligingsstandaard van uw persoonsgegevens waarborgen.

style="font-size:12.0pt; ">Veiligheid & Beveiligingsmaatregelen

Alle verzamelde persoonsgegevens worden veilig overgedragen en opgeslagen, door gebruik te maken van industriële standaard encryptie protocollen en goedgekeurde overdrachtsmechanismes zoals TLS. Denk er echter aan dat wij niet kunnen garanderen dat de maatregelen die wij nemen de veiligheid van de informatie zullen waarborgen.

style="font-size:12.0pt; ">Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Fietsen Patrik GCV bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als noodzakelijk is. Neemt u alstublieft contact met ons op voor meer informatie over onze termijnen voor het bewaren van gegevens.

Wanneer u ons toestemming heeft verleend om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing, zullen wij deze data bewaren totdat u ons verwittigt of anderszins uw toestemming intrekt.

style="font-size:12.0pt; ">Cookies

Wij gebruiken een aantal verschillende cookies op onze site. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat vanaf een website wordt gestuurd en door de web browser van de gebruiker op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Wanneer u een site bezoekt die cookies gebruikt, wordt een cookie gedownload op uw computer of mobiele apparaat. De volgende keer dat u die site bezoekt, zal uw apparaat zich nuttige informatie herinneren, zoals preferenties, bezochte pagina’s of inlog opties.

Cookies worden veelvuldig gebruikt om de functionaliteit van websites te vergroten, of om er voor te zorgen dat ze efficiënter werken.

Voor meer informatie over cookies en de manier waarop u ze kunt beheren of verwijderen, raden wij u aan om https://www.aboutcookies.org te bezoeken voor een gedetailleerde voorlichting.

Onderstaande lijst beschrijft de cookies die wij op deze site gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

First Party Cookies

Dit zijn cookies die direct door de website worden verzonden.

StatCounter Analytics: Wij maken gebruik van StatCounter om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers van onze website. StatCounter slaat informatie op over de pagina’s die u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u daar gekomen bent en waarop u klikt. Deze Analytics gegevens worden verzameld via een JavaScript tag in de pagina’s van onze site en zijn niet gelinkt aan persoonsgebonden informatie. Wij verzamelen daarom uw persoonsgegevens niet, noch slaan die op (bijv. uw naam of adres) zodat deze informatie niet gebruikt kan worden om te identificeren wie u bent.

Third Party Cookies

Dit zijn cookies die door externe websites, van wie diensten worden gebruikt op deze site, naar uw apparaat worden verstuurd. Cookies van dit type zijn de knoppen op de site die het bezoekers mogelijk maken om informatie te delen op sociale netwerken. Cookies worden momenteel geplaatst door Twitter, Facebook en Google+. Om deze iconen te implementeren en te verbinden met de relevante sociale netwerken en externe sites, zijn scripts nodig die afkomstig zijn van domeinen buiten onze website. U dient zich te realiseren dat deze sites waarschijnlijk informatie over uw surfgedrag zullen verzamelen, inclusief deze website.

U dient het respectievelijke beleid van elk van deze sites te controleren om te zien hoe zij uw informatie gebruiken en om uit te vinden hoe u zich af kunt melden of deze informatie kunt verwijderen.

Service en Garantie

Bij Fietsen Patrik Altijd:

✓✓

100% Service

2 jaar garantie op constructiefouten van het frame.
Wij beschikken over eigen gespecialiseerde werkplaats met zelfwerkend patroon.

💳

Ecocheques

Koop Online
Wij aanvaarden Ecocheques,Mollie, Paypal,
Bancontact of Overschrijving.

🚲

Fietsenwinkel

Pierstraat 109 2840
Reet
Antwerpen
OOST : 004° 23' 01"
NOORD : 51° 06' 45"

🚲

Open

Di- Vr
13.00 hr - 18.30 hr
Zat
10.00 hr - 17.30 hr
Zondag en Maandag Gesloten

Cart
 • 0
 • 0

Winkelwagen

Item removed. Undo

>Hoe Bestellen

Gelieve bij de fiets die u wil bestellen op de “ bestellen “ knop te drukken

Bestellen

🚲

Levering binnen de 5 werkdagen

🚲

alle elektrische fietsen gratis geleverd

🚲

Promotie Elektrische Fiets

KBC-FIETSLEASING

Herstellingen en Nazichten enkel op afspraak per telefoon op 0475/466863 dus niet per sms , whatsapp , messenger , enz ...

DI-VR  13 tot 18.30 , zat 10-17.30

Gesloten van 30 mei tot en met 8 juni

Speciale Promotie

alle elektrische fietsen gratis geleverd

Contact

Foto Galerij

Bezoek onze showroom waar u honderden fietsen kan bekijken, uitproberen en meenemen, promotie elektrische fiets.

Merken

Fietsfabrikanten Te Koop Online